ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
110
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,354
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
24,840
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
70,528
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 256530 ส.ค. 2566
2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
3พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256224 ม.ค. 2565
4พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254224 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.254024 ม.ค. 2565
7พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
8พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล พ.ศ.254224 ม.ค. 2565
9พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.256024 ม.ค. 2565
10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
11พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.253424 ม.ค. 2565
13พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
14พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม24 ม.ค. 2565
15พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253924 ม.ค. 2565
16พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253924 ม.ค. 2565
17รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256021 ม.ค. 2565
18กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 22 เม.ย. 2564
19พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่นพ.ศ.254522 เม.ย. 2564
20พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 253922 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|