ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคอนสาย จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ : 042-219661 งานป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย โทร : 042-147436

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/02/2564
วันนี้
108
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
2,354
เดือนที่แล้ว
2,564
ปีนี้
24,840
ปีที่แล้ว
21,411
ทั้งหมด
70,528
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

1
ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum),เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

 ด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาิต (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสร้างช่องทางและโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัย ทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนและมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบโดยการปลูก - ปลุก จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          เทศบาลตำบลคอนสาย พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และความตระหนักรู้ถึงพิษภัยและผลเสียหายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เข้าเรียนรู้ เยี่ยมชมและใช้งานพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) ได้ที่ https://acm.nacc.go.th

06 กันยายน 2566

สื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนเทศบาล พ.ศ 2564 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ 2566,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
04 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์  ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก และ ให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

01 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ Local MOOC,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

ด้วยเทศบาลตำบลคอนสาย ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กร คุณภาพด้วยระบบ Local MOOC แก่บุคลากร และประชาชนที่สนใจรับทราบ และเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนรู้ สำหรับระบบ Local MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ www.localmooc.com หรือทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) แบนเนอร์กลาง "Local MOOC" หรือทาง QR Code รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

19 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
11 สิงหาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 16,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
11 สิงหาคม 2566

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
09 สิงหาคม 2566

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

“การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมต้องสร้างความมีส่วนร่วมของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ ให้พวกเขาได้มาร่วมออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน”???? โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเทศไทย ???????? จึงขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มเปราะบางมาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ในโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วมของกลุ่มเปราะบาง สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://lnkd.in/gxRRd7z6 และสมัครเลยที่ https://lnkd.in/gkqvZAZS วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2566 เท่านั้น

26 กรกฎาคม 2566

วิ่งเข้าค่าย KPJ Run For Life 2023,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
วิ่งเข้าค่าย KPJ Run for Life 2023”????????
ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม มทบ.24
จัดโดย โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
ประเภทและค่าสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- Fun Run เดิน 5 ก.ม. 500 บาท
- Mini Marathon วิ่ง 10 ก.ม. 600 บาท
- VIP ทุกประเภท 1,000 บาท
-เสื้อที่ระลึกเด็กและผู้ใหญ่ 350 บาท
สั่งซื้อเสื้อที่ระลึกได้ที่
วัตถุประสงค์
1.เพื่อนำรายได้มาจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียงให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
3.เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวและหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
เวลา 12.00-20.00 น. ลงทะเบียนผู้สมัครล่วงหน้า รับเสื้อ และ เบอร์วิ่ง
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
เวลา 05.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon 10 กม.
เวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง-เดิน Fun Run 5 กม.
ประเภทการแข่งขัน (10 km.)
ชายและหญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น ดังนี้
-รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
-20-29
-30-39
-40-49
-50-59
-60 ปีขึ้นไป
 
** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พันเอกสงคราม โชคชัย โทร 089-8460107 ร้อยตรีวิสูตร เชื้อวงศา 089-9401420
11 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกองค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และองค์กรธุรกิจภาคเอกชน (Private Sector) ของประเทศไทยเพื่อรับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 6,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
06 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายสมคิด กาฬสุวรรณ นายอำเภอกู่แก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ ดร. สุทัศน์ บุญสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาย พนักงานเทศบาลตำบลคอนสาย ตลอดจน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงและปรับสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 หลัง

29 มิถุนายน 2566

ข้อมูลลานกีฬาตำบลคอนสาย,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
16 มิถุนายน 2566

เทศบาลตำบลคอนสาย ขอเชิญชวนสั่งจอง เหรียญที่ระลึก ๑๓๐ ปี ก่อตั้งเมืองอุดรธานี,เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
ขอเชิญชวนสั่งจอง
#เหรียญที่ระลึก ๑๓๐ ปี ก่อตั้งเมืองอุดรธานี
#ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูใบฎีกากฤษณ์ กิตติญาโณ (พระอาจารย์ตุ๋ย) เจ้าอาวาสวัดนิมิตโพธิญาณ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
1)แก้ไขปัญหาและบำบัดผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด
2)จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์สนับสนุนแก่โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
3)ทำนุบำรุงศาลหลักเมืองอุดรธานี
4)ดำเนินงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี
5)บำรุงศาสนาหรือการสังคมสงเคราะห์อื่นที่คณะกรรมการกำหนด
✅เหรียญทองแบบที่ 2 และแบบที่ 3 (น้ำหนักทองคำ 18.14 กรัม) จองได้วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 หรือจนกว่าเหรียญจะหมด
โอนเงินผ่าน บัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 443-3-06040-2
ชื่อบัญชี “โครงการจัดทำเหรียญที่ระลึกการก่อตั้งเมืองอุดรธานี 130 ปี”
ติดต่อสอบถาม ????????
line ID : @udon130
โทร ☎️ 042-325176-85 ต่อ 8001
สั่งจองทางOnline ????????
 

          

 

09 มิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน),เทศบาลตำบลคอนสาย,konsai.go.th
02 มิถุนายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (78 รายการ)